9th Kyu

Stands - 立ち
Zen Kutsu Dachi
前屈立ち Zen Kutsu Dachi
Gedan Barai
下段払い Gedan Barai