Pinan Sono Ni Ura - 平安二裏

Techniques used

Stands - 立ち
Zen Kutsu Dachi
前屈立ち Zen Kutsu Dachi
Ko Kutsu Dachi
後屈立ち Ko Kutsu Dachi
Kiba Dachi
騎馬立ち Kiba Dachi
Punches - 突き
Seiken Chudan Gyaku Tsuki
正拳下段逆突き Seiken Chudan Gyaku Tsuki
Seiken Jodan Jun Tsuki
正拳上段順突き Seiken Jodan Jun Tsuki
Seiken Chudan Jun Tsuki
正拳中段順突き Seiken Chudan Jun Tsuki
Uraken Shomen Ganmen Uchi
裏拳正面顔面打ち Uraken Shomen Ganmen Uchi
Chudan Yonhon Nukite
中段四本抜手 Chudan Yonhon Nukite
Kicks - 蹴り
Chusoku Chudan Mae Geri
中即中段前蹴り Chusoku Chudan Mae Geri
Ushiro Geri Chudan
後ろ蹴り中段 Ushiro Geri Chudan
Blocks - 受け
Seiken Mae Gedan Barai
正拳前下段払い Seiken Mae Gedan Barai
Seiken Jodan Uke
正拳上段受け Seiken Jodan Uke
Seiken Chudan Uchi Uke
正拳中段打ち受け Seiken Chudan Uchi Uke
Seiken Morote Chudan Uchi Uke
正拳両手中段打ち Seiken Morote Chudan Uchi Uke
Shuto Mawashi Uke
手刀回し受け Shuto Mawashi Uke

Leave a comment - コメント