Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Morote Chudan Tsuki
正拳両手中段突き Seiken Morote Chudan Tsuki
Chusoku Chudan Mae Geri
中即中段前蹴り Chusoku Chudan Mae Geri
Seiken Chudan Gyaku Tsuki
正拳下段逆突き Seiken Chudan Gyaku Tsuki
Shuto Jodan Uchi
手刀上段打ち Shuto Jodan Uchi
Haisoku Gedan Mawashi Geri
背足下段回し蹴り Haisoku Gedan Mawashi Geri
Random Katas
Yantsu

安三 Yantsu

Pinan Sono Ni

平安二 Pinan Sono Ni

Pinan Sono San

平安三 Pinan Sono San

News / お知らせ