Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Shuto Mawashi Uke
手刀回し受け Shuto Mawashi Uke
Chusoku Chudan Mawashi Geri
中即中段回し蹴り Chusoku Chudan Mawashi Geri
Musubi Dachi
結び立ち Musubi Dachi
Haisoku Gedan Mawashi Geri
背足下段回し蹴り Haisoku Gedan Mawashi Geri
Chudan Koken Uke
中段孤拳受け Chudan Koken Uke
Random Katas
Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

Pinan Sono Ni Ura

平安二裏 Pinan Sono Ni Ura

Sanchin

三戦 Sanchin

News / お知らせ