Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Shuto Hizo Uchi
手刀ひぞう打ち Shuto Hizo Uchi
Shuto Mae Mawashi Uke
手刀前回し受け Shuto Mae Mawashi Uke
Seiken Morote Chudan Tsuki
正拳両手中段突き Seiken Morote Chudan Tsuki
Yoi Dachi / Heiko Dachi
良い立ち・平行立ち Yoi Dachi / Heiko Dachi
Seiken Chudan Jun Tsuki
正拳中段順突き Seiken Chudan Jun Tsuki
Random Katas
Pinan Sono Yon

平安四 Pinan Sono Yon

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

Pinan Sono Ichi ura

平安一裏 Pinan Sono Ichi ura

News / お知らせ