Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Jodan Hiji Ate
上段肘当て Jodan Hiji Ate
Jodan Yonhon Nukite
上段四本抜手 Jodan Yonhon Nukite
Shuto Mae Mawashi Uke
手刀前回し受け Shuto Mae Mawashi Uke
Chudan Koken Uke
中段孤拳受け Chudan Koken Uke
Seiken Morote Chudan Tsuki
正拳両手中段突き Seiken Morote Chudan Tsuki
Random Katas
Sanchin

三戦 Sanchin

Yantsu

安三 Yantsu

Taikyoku Sono Ichi

太極一 Taikyoku Sono Ichi

News / お知らせ