Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Morote Jodan Haito Uchi
両手上段背刀打ち Morote Jodan Haito Uchi
Shuto Hizo Uchi
手刀ひぞう打ち Shuto Hizo Uchi
Haisoku Gedan Mawashi Geri
背足下段回し蹴り Haisoku Gedan Mawashi Geri
Mae Gedan Shotei Uchi
前下段掌底打ち Mae Gedan Shotei Uchi
Chudan Nakayubi Ipponken
中段中指一本拳 Chudan Nakayubi Ipponken
Random Katas
Tensho

転掌 Tensho

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

News / お知らせ