Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Chudan Haito Uchi
中段背刀打ち Chudan Haito Uchi
Chudan Ryotoken Tsuki
中段Ryotoken突き Chudan Ryotoken Tsuki
Seiken Morote Gedan Tsuki
正拳両手下段突き Seiken Morote Gedan Tsuki
Jodan Yonhon Nukite
上段四本抜手 Jodan Yonhon Nukite
Neko Ashi Dachi
猫足立ち Neko Ashi Dachi
Random Katas
Pinan Sono Ichi ura

平安一裏 Pinan Sono Ichi ura

Taikyoku Sono ni

太極二 Taikyoku Sono ni

Taikyoku Sono Ichi

太極一 Taikyoku Sono Ichi

News / お知らせ