Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Gedan Tettsui Mae Yoko Uchi
下段鉄槌前横打ち Gedan Tettsui Mae Yoko Uchi
Mae Sune Uke
前脛受け Mae Sune Uke
Chudan Hiraken Tsuki
中段平拳突き Chudan Hiraken Tsuki
Seiken Gedan Juji Uke
正拳下段十字受け Seiken Gedan Juji Uke
Shuto Ganmen Uchi
手刀顔面打ち Shuto Ganmen Uchi
Random Katas
Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

Sanchin

三戦 Sanchin

News / お知らせ