Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Shita Uchi
正拳下打ち Seiken Shita Uchi
Uraken Hizo Uchi
裏拳ひぞう打ち Uraken Hizo Uchi
Zen Kutsu Dachi
前屈立ち Zen Kutsu Dachi
Mawashi Hiraken Uchi
回し平拳打ち Mawashi Hiraken Uchi
Uraken Shomen Ganmen Uchi
裏拳正面顔面打ち Uraken Shomen Ganmen Uchi
Random Katas
Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

Yantsu

安三 Yantsu

Taikyoku Sono Ichi

太極一 Taikyoku Sono Ichi

News / お知らせ