Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Nihon Nukite
二本抜手 Nihon Nukite
Chudan Haito Uchi
中段背刀打ち Chudan Haito Uchi
Seiken Chudan Uchi Uke Gedan Barai
正拳中段打ち受け下段払い Seiken Chudan Uchi Uke Gedan Barai
Jodan Hiraken Tsuki
上段平拳突き Jodan Hiraken Tsuki
Shuto Soto Uke
手刀外打ち Shuto Soto Uke
Random Katas
Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

Tensho

転掌 Tensho

Pinan Sono Ni

平安二 Pinan Sono Ni

News / お知らせ